TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Termin Informacja
17 maja - 21 czerwca 2021 Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom. Jeśli wniosek podpiszesz elektronicznie, to nie musisz go składać osobiście w szkole.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7.30 do 14.30.
Po złożeniu wniosku otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie w placówce NZOZ MED-DENTAL, ul. Harcerska 3, 41-706 Ruda Śląska, z którą szkoła ma podpisaną umowę. Skierowanie należy odebrać w sekretariacie szkoły do 26 lipca 2021.
25 czerwca - 14 lipca 2021 Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
22 lipca 2021 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez szkołę. Na stronie slaskie.edu.com.pl lub na stronie internetowej naszej szkoły możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś zakwalifikowany.
23 lipca - 30 lipca 2021 Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli wcześniej złożyłeś tylko kopie), a także zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 Szkoła ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje pytając przez e-maila: sekretariat@kopernikus.pl lub telefonicznie (tel.: 32 242 08 05).

Zasady przyznawania punktów za świadectwo

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Najwyższa ocena z języka obcego 18 punktów
Ocena z informatyki 18 punktów
Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady) 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna, wolontariat 3 punkty

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

Zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu po ósmej klasie

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z języka obcego 100% x 0,3 = 30 punktów

Zasady przyznawania punktów za konkursy i olimpiady

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw - 3 - poz. 1737)


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.


Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.


Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.