Tytuł zamówienia: Remont pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Miastem Ruda Śląska o realizacji projektów: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej”, w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna;
Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Ogłaszający: Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska poprzez Pełnomocnika Małgorzatę Kaszuba - Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej

Termin składania ofert21 maja 2020 r. do godz. 10:00.

 Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 100 pkt.,

Nazwy i kod głównego Słownika Zamówień: (CPV): 45000000 - 7 Roboty budowlane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_ofertowe.docx

Załączniki:

Informacja po otwarciu ofert:

sprawozdanie_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu:

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf