Tytuł zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Miastem Ruda Śląska o realizacji projektów: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej”, w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna;
Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłaszający: Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska poprzez Pełnomocnika Małgorzatę Kaszuba - Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej

Termin składania ofert: 16.12.2019, godzina 10:00

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 60 pkt., okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy zamówienia - 30 pkt., czas reakcji serwisu- 10 pkt.

Nazwy i kod głównego Słownika Zamówień: (CPV): 30213000-5 – komputery osobiste

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

Informacja po otwarciu ofert:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu:

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania: