Tytuł zamówienia: Zakup i dostawa zestawów dydaktycznych z zakresu energetyki odnawialnej do pracowni nr 35 w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Miastem Ruda Śląska o realizacji projektów: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej”, w ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa 12 – Infrastruktura edukacyjna;
Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Ogłaszający: Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska poprzez Pełnomocnika Małgorzatę Kaszuba - Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej

Termin składania ofert: 04 czerwca 2020 r. do godz. 10:00

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 90 pkt, okres udzielonej gwarancji na wybrane elementy przedmiotu zamówienia – 5 pkt, czas naprawy gwarancyjnej urządzeń – 5 pkt

Nazwy i kod głównego Słownika Zamówień: (CPV): 30213000-5 09 33 20 05 – 5: Instalacjne;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

Informacja po otwarciu ofert:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu:

Zawiadomienie o udzieleniu zamowienia publicznego: