Klasa wielozawodowa w zawodach budowlanych

Jeśli wybierzesz Branżową Szkołę i jeden z proponowanych przez nas zawodów, uzyskasz dobre przygotowanie zawodowe, które pomoże ci w przyszłości zdobyć dobrą pracę. Proponujemy następujące zawody:

Uczęszczając do Branżowej Szkoły masz dwie możliwości. Możesz nadal być uczniem, który wszystkie zajęcia teoretyczne realizuje w szkole, a praktykę odbywa w Centrum Kształcenia Praktycznego. Po zdaniu wskazanych dla danego zawodu kwalifikacji otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Druga możliwość, to zatrudnienie we wskazanej przez szkołę firmie i status pracownika młodocianego. Po trzech latach nauki zawodu, gdzie nauczycielem jest już pracodawca, uczeń zdaje egzamin w Cechu Rzemiosł i uzyskuje tytuł czeladnika. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie wielozawodowej w większości będą pracownikami młodocianymi. Będą mieć w szkole poza zajęciami ogólnokształcącymi, których większość kończy się po pierwszej klasie, wspólne zajęcia z następujących przedmiotów: technologia budowlana, dokumentacja techniczna oraz obmiar i przedmiar robót budowlanych. Pozostałe zajęcia będą realizowane przez pracodawcę. Uczeń klasy w zasadniczej szkole zawodowej uczy się także języków obcych, w naszej szkole jest to język angielski.

budowlaniec

Kończąc nasza szkołę, absolwent potrafi poruszać się po rynku pracy, a my staramy się zapewnić mu możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w czasie organizowanych przez współpracujące z nami firmy budowlane kursów i szkoleń. Pomagają mu one znaleźć dobre zatrudnienie i wkroczyć w dorosłe życie. Duży nacisk kładziemy również na kształcenie umiejętności personalnych, uczymy pisać dokumenty, na podstawie których pracodawca zatrudnia pracownika, pokazujemy, w jaki sposób można stworzyć własną firmę i jak starć się o dotacje.

Ukończenie branżowej szkoły nie zamyka przed naszym absolwentem drogi dalszego rozwoju. Może zdobyć wykształcenie średnie i zdawać kolejne kwalifikacje, co w konsekwencji da mu dyplom technika.

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Źródło obrazka: https://commons.wikimedia.org/