TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Jeśli wybierzesz naszą Szkołę jako pierwszego wyboru:

Termin Informacja
od 11 maja 2020
do 23 czerwca 2020
godz. 15:00

(* 22 - 27 lipca 2020)
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu podanie na stronie slaskie.edu.com.pl. To zadanie najczęściej wykonuje się w Twojej szkole podstawowej
Sporządź wydruk podania, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Podanie zanosisz tylko do szkoły pierwszego wyboru.
od 26 do 30 czerwca 2020
godz. 15:00
Zanosisz do naszej szkoły:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
Wykonujesz badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania będą przeprowadzone w jednej z przychodni w Rudzie Śląskiej. Data i adres będą podane w późniejszym terminie.
13 lipca 2020
(* 17 sierpnia 2020)
Na stronie slaskie.edu.com.pl lub w naszej szkole możesz sprawdzić, do jakiej szkoły zostałeś zakwalifikowany.
od 13 do 20 lipca 2020
godz. 15:00

(* 17 - 21 sierpnia 2020
godz. 15:00)
Dostarcz oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli nie złożyłeś ich wcześniej) wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21 lipca 2020
(* 24 sierpnia 2020)
Szkoła ogłasza listy uczniów przyjętych a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych kierunkach.

* Gwiazdką oznaczone są terminy rekrutacji uzupełniającej.

Zasady przyznawania punktów za świadectwo

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Najwyższa ocena z języka obcego 18 punktów
Ocena z informatyki 18 punktów
Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady) 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna, wolontariat 3 punkty

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

Zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu po ósmej klasie

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 punktów
Wynik z języka obcego 100% x 0,3 = 30 punktów

Zasady przyznawania punktów za konkursy i olimpiady

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw - 3 - poz. 1737)


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.


Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.


Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły od 8.00 do 15.00 telefonicznie (tel. 32 242 08 05) lub osobiście.