UWAGA MATURZYŚCI!!!

Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz aneksy będą wydawane absolwentom 9 lipca 2024 r. w godzinach od 12:00 – 15:00 w sekretariacie szkoły, a w pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 7:00 do 14:00.

Ponadto przypominamy, że 9 lipca br. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się, wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna — 20 sierpnia 2024 r. (wtorek, godz. 9:00)
2. część ustna — 21 sierpnia 2024 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 16 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.