Konkurs na „Model przestrzenny UKŁADU SŁONECZNEGO”

Rok 2023 ogłoszony został w Polsce Rokiem Mikołaja Kopernika.

Nasz patron szkoły Mikołaj Kopernik był bowiem wszechstronnie uzdolniony, jego zainteresowania obejmowały nauki takie jak filologię, prawo, poezję, sztuki piękne, geografię, ekonomię, medycynę, a ponadto matematykę i geometrię. Jest twórcą teorii heliocentrycznej i autorem poświęconego jej dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele fizyki Zespołu Szkół Technicznych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
2. Zasady udziału w konkursie

a) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie naszej szkoły.
b) Modele mają charakter prac przestrzennych. Powinny zostać wykonane ręcznie, z użyciem tradycyjnych materiałów modelarskich: tektura, balsa, pleksi oraz modelin przeznaczonych do modeli architektonicznych.
c) Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace, które nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach.
d) Prace nie mogą być też obciążane wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
e) Praca powinna zawierać dane wykonawcy: imię i nazwisko, klasę
f) Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
g) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu dostarczonych prac.
h) Termin wykonania pracy: 18 XI 2023

Zapraszamy
Olga Wieloch i Krzysztof Dawid