Zajęcia w klasach które prowadziliśmy z ramienia Policji ze starszym sierżantem Mateuszem Pandziochem

W miesiącu grudniu zakończyliśmy cykl zajęć we wszystkich klasach Zespołu Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej pt. Bezpieczna szkoła – działania podejmowane przez Policję, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, unikania ich oraz zminimalizowania negatywnych skutków tych zagrożeń. Spotkania z uczniami naszej szkoły poświęcone były bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich. Służyły również zwiększeniu zaufania młodzieży do Policji, do służb mundurowych.

Zachowania agresywne, przemoc wśród młodzieży, złe autorytety, brak konstruktywnych zachowań czy też chęć zaistnienia i zaimponowania rówieśnikom może być efektem poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa młodych ludzi, ich bliskich. Najistotniejszym elementem powziętej profilaktyki jest właściwe rozpoznanie, zwalczanie i likwidacja mogących wystąpić zagrożeń.

Przestępczość i demoralizacja nieletnich jest problemem złożonym, ściśle powiązanym z innymi czynnikami, np. rozwijających się patologii społecznych takich jak bezrobocie, przemoc domowa, narkomania, alkoholizm w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, negatywne oddziaływanie środków masowego przekazu, zjawisko przyzwolenia społecznego, brak alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu itp. Z informacji gromadzonych przez lata pracy z osobami nieletnimi i ich rodzinami, wynika, że jednym z istotnych czynników wpływających na liczbę popełnianych przez nieletnich przestępstw i wykroczeń jest także znikoma lub całkowita nieświadomość prawna (zarówno nieletnich, ich rodziców, czy ich otoczenia). Dotyczy to zdecydowanej większości analizowanych przypadków, w szczególności osób nieletnich nie wykazujących znacznych znamion demoralizacji, gdzie popełniony czyn karalny często ma charakter incydentalny. Nierzadko zdarzają się przypadki gdzie ofiara czynu karalnego, często osoba małoletnia oraz jej opiekunowie nie mają świadomości, że popełniono przestępstwo na szkodę ich podopiecznego, oraz jakie działania w tej sytuacji należałoby podjąć.

Właściwie prowadzone działania profilaktyczne skierowane do uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, procedur postępowania w określonych przypadkach oraz informowanie o konsekwencjach negatywnych zachowań, mają duży wpływ na zmniejszenie liczby czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. Świadomość prawna oraz właściwie zastosowane procedury pozwalają na szybsze i skuteczniejsze działania ze strony Policji i szkoły.

Przydatność realizacji tego tematu jest znacząca, ponieważ okazuje się, iż w dużej części przestępstw i wykroczeń popełnianych przez osoby nieletnie, sprawcy w chwili popełnienia czynu karalnego nie mieli świadomości, że dopuszczają się zachowań związanych z odpowiedzialnością prawną. Edukacja w tym zakresie przyczynia się do ograniczenia liczby takich przestępstw jak groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenia, paserstwo zwłaszcza nieumyślne itp. szczególnie wśród nieletnich nie wykazujących innych znamion demoralizacji.

Nasze spotkania rozpoczęliśmy 18.10.2021 podczas obchodów Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Aby uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa 18 października, corocznie od 15 lat, obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska.

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, np. w formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Ostatnie lata wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Wejście Polski do strefy Schengen, a tym samym możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowała, że Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Identyfikowane w ostatnim czasie w Polsce cudzoziemskie ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, np. Ukrainy i Białorusi, Europy Południowej np. Bułgarii i Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii i Chin, Nepalu. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej – np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.

W związku z panującą na świecie pandemią ostatnie lata są okresem szczególnie sprzyjającym rozwojowi handlu ludźmi w postaci pracy przymusowej. Rosnąca niepewność na rynku pracy oraz potencjalnie większa liczba osób poszukujących szybkiego zatrudnienia, zwiększa ryzyko, że sytuacja ta zostanie wykorzystana przez grupy przestępcze rekrutujące ludzi do pracy przymusowej. Ryzyko to jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy osoby poszukują pracy za granicą. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na z pozoru bardzo atrakcyjne warunki pracy w powiązaniu z niskimi wymaganiami co do posiadanych kwalifikacji i umiejętności, ograniczony kontakt z potencjalnym pracodawcą, utrudnienia bądź problemy z podpisaniem umowy o pracę czy wszelakiego rodzaju obowiązkowe zaliczki wpłacane na poczet przyszłej pracy.

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

Na szczeblu Komendy Głównej Policji działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi koordynuje umiejscowiony w Biurze Kryminalnym Wydział do walki z Handlem Ludźmi. Wydział ten odsługuje infolinię/telefon zaufania nr 664-974-934, gdzie można również w sposób anonimowy przekazać wszelkie informacje dotyczące procederu handlu ludźmi oraz uzyskać poradę lub wsparcie.

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Taka wiadomość lub telefon może uratować komuś życie. Nie bądźmy obojętni.

Więcej informacji na temat kampanii "Nie stań się ofiarą handlu ludźmi" można przeczytać na stronie https://handelludzmi.eu

Na prośbę klas w miesiącu styczniu oraz lutym zostaną przeprowadzone zajęcia w niektórych zespołach klasowych poszerzone o dodatkowe treści.

Serdecznie Wam dziękujemy, Droga Młodzieży za aktywny udział w zajęciach, zadawanie pytań, przekazywanie własnych opinii, wątpliwości czy ciekawych przykładów.

Justyna Majowska-Wilk, Wasz psycholog
DBAJCIE O SIEBIE I SWOICH BLISKICH