OGRZEJ TWÓJ EKO-DOM - KOLEJNE OFERTY

OFERTA MONTAŻU URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.XII.2002r w sprawie charakterystyki energetycznej budynków: „Jakość środowiska jest jednym z kluczowych zagadnień w kształtowaniu warunków życia. Działania podejmowane przez Unię Europejską na rzecz jego ochrony zakładają wprowadzanie wysokich norm środowiskowych w celu pobudzania rozwoju i wdrożenia rozwiązań pozwalających oszczędnie gospodarować energią oraz redukować ilość odpadów i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska”

Dyrektywa ta wymaga od Państw Członkowskich opracowania, wdrożenia i składania sprawozdań w sprawie programów w dziedzinie efektywności energetycznej, tzn. opracowania programów i systemów pozwalających wykorzystać odnawialne źródła energii , szczególnie w sektorze budowlanym – mieszkaniowym i usługowym, które w znacznym stopniu zmniejszą zużycie energii elektrycznej.

Obecnie, nie tylko na rynku europejskim ale również światowym, wymagane jest, aby obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące i wentylacyjne były projektowane i wykonywane w taki sposób, aby zużywana ilość energii była niska, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych usytuowania i mieszkańców.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej kl.IIAG i IIAP, w ramach przedmiotu zawodowego „Pracownia kosztorysowa” opracowali oferty montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w domach mieszkalnych, które pozwalają zapoznać się z istniejącymi już alternatywnymi źródłami energii, wykazując przy tym ich korzyści i opłacalność nie tylko w ogólnym zapotrzebowaniu na energię, ale przede wszystkim na oszczędności w zasobach energetycznych i indywidualnym rachunku kosztów inwestycji i zysku finansowym w użytkowaniu.

Temat wzbudził wśród uczniów duże zainteresowanie. W swoich pracach wykazali się nie tylko wiedzą w tym zakresie, ale również kreatywnością i innowacyjnością.