Stypendia

Wnioski do pobrania

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w szkołach ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej

Regulamin opracowano w oparciu o:
Ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty rozdział 8a (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004r. nr 256, poz. 2572 i nr 273 poz. 2703 ze zmianami) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2004 roku)

§ 1
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:
1. wyniki w nauce, lub
2. osiągnięcia sportowe.

§ 2
1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.
2. Stypendium jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez dyrektora szkoły.

§ 3
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoja opinią dyrektorowi szkoły.
2. Wniosek powinien być złożony w komisji w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia pierwszego semestru i w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia nauki we wrześniu.
3. Absolwenci otrzymują stypendium w dniu zakończenia nauki.
4. Wzór wniosku posiada komisja stypendialna.

§ 4
1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który osiągnął:
a. średnią ocen nie niższą niż 4,75 w liceum ogólnokształcącym
b. średnią ocen nie niższą niż 4,5 w liceum profilowanym i technikum,
c. średnią ocen nie niższą niż 4.0 w zasadniczej szkole zawodowej
d. średnią ocen nie niższą niż 5.0 w szkołach policealnych
e. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął:
a. średnią ocen nie niższą niż 4,51
b. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, ale jego udział i osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów.

§ 5
1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celująca lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego, co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne oraz zdobył jedno z trzech pierwszych miejsc indywidualnie lub pierwsze miejsce w dyscyplinach drużynowych w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej co najmniej na szczeblu województwa niezależnie od organizatora zawodów.
2. Osiągnięcia pozaszkolne muszą być udokumentowane przez ucznia.

§ 6
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli:
1. ma przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów
2. pali papierosy
3. spożywa alkohol i inne środki odurzające
4. otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły

§ 5
Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną w składzie:
- zastępca dyrektora lub pedagog szkolny - przewodniczący,
- dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyznaczonych przez dyrektora szkoły,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

§ 8
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (aktualnie 112 zł)

§ 9
Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 10
Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.

§ 11
Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.

§ 12
Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

§ 13
Wzory wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, a także wzory decyzji o ich przyznaniu, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego regulaminu.

§ 14
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo w semestrze następującym po semestrze, w którym uczeń spełnił warunki określone paragrafach powyższego regulaminu.

§ 15
Stypendium za wyniki w szkole lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 16
Zmianę minimalnej średniej ocen określonej w §. 4, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, i podaje do wiadomości uczniów i rodziców przed rozpoczęciem odpowiednio: pierwszego lub drugiego semestru nauki na nowy semestr.

§ 17
Zasady obowiązują od 1.09.2005r.Pierwsze stypendia będą wypłacane uczniom i absolwentom na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2004/2005.Wnioski wychowawców będą przyjmowane do dnia 30.09.2005r.Kryteria dla tych uczniów ustali komisja w zależności od przyznanych środków budżetowych.