REKRUTACJA DO SZKOŁY

Dotyczy uczniów kończących gimnazjum

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Jeśli wybierzesz naszą Szkołę jako pierwszego wyboru:

Termin Informacja
od 13 maja 2019
do 25 czerwca 2019
godz. 15:00

(* 26 - 30 lipca 2019)
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu podanie na stronie slaskie.edu.com.pl. To zadanie najczęściej wykonuje się w Twoim gimnazjum
Sporządź wydruk podania, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Podanie zanosisz tylko do szkoły pierwszego wyboru.
od 21 do 25 czerwca 2019 Zanosisz do naszej szkoły:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
termin ogłoszony później W naszej szkole zostaną przeprowadzone badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Godziny badań zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
16 lipca 2019
(* 21 sierpnia 2019)
Na stronie slaskie.edu.com.pl lub w naszej szkole możesz sprawdzić, do jakiej szkoły zostałeś zakwalifikowany.
od 16 do 24 lipca 2019
godz. 15:00

(* 21 - 29 sierpnia 2019)
Dostarcz oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli nie złożyłeś ich wcześniej).

25 lipca 2019
(* 30 sierpnia 2019)
Szkoła ogłasza listy uczniów przyjętych (osobno dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej) a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych kierunkach.
od 25 lipca do 31 sierpnia 2019 Możesz złożyć oryginały dokumentów do szkół gdzie są jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc dostępna jest w systemie na stronie slaskie.edu.com.pl.

* Gwiazdką oznaczone są terminy rekrutacji uzupełniającej.

Zasady przyznawania punktów za świadectwo

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Najwyższa ocena z języka obcego 18 punktów
Ocena z informatyki 18 punktów
Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady) 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna, wolontariat 3 punkty

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

Zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 punktów
Wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza się

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły od 8.00 do 15.00 telefonicznie (tel. 32 242 08 05) lub osobiście.