Progi procentowe

Progi procentowe obowiązujące w Szkolnym Systemie Oceniania

Przedział procentowy Ocena
0 - 36% Niedostateczny
36,1 - 52% Dopuszczający
52,1 - 69% Dostateczny
69,1 - 85% Dobry
85,1 - 96% Bardzo dobry
96,1 - 100% Celujący

Semestralną i końcoworoczną ocenę celującą z zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który spełni warunki procentowe na ocenę bardzo dobrą i zrealizuje dodatkowe zadania, wykraczające poza program nauczania z danego przedmiotu, ustalone wraz z nauczycielem.