Uprawnienia  elektryczne  SEP

W dniach  22 – 28 listopada 2017 r. 17 uczniów naszej szkoły  z klasy IV B, III A i III D oraz 9 uczniów z ZS 5 uczestniczyło w kursie  sepowskim uprawniającym  do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych o napięciu do 1 kV.

29.11.2017 r.  odbył się  egzamin  kwalifikacyjny  z tego kursu, a wkrótce uczniowie z w/w klas otrzymają świadectwa kwalifikacyjne ukończenia tego kursu.

Uczniów egzaminowała komisja Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z siedzibą w  Katowicach na czele  z prezesem Panem inż. Stanisławem Walczakiem .

Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu otrzymali uprawnienia elektryczne do 1 kV. Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.